ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

• ιδρύθηκε το 1998
• είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός και εμπορικός Όμιλος στην Ελλάδα
• ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους στην ΝΑ Ευρώπη
• διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και παρουσία σε 6 χώρες
• Διύλιση & Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Παραγωγή & Εμπορία πετροχημικών/χημικών
• Έρευνα & Παραγωγή υδρογονανθράκων
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Παραγωγή & Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
• με 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα και τις εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ στα Σκόπια
• 1.700 πρατήρια στην Ελλάδα, 295 πρατήρια στην ΝΑ Ευρώπη
• απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους και
• υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με κύριους άξονες την υποστήριξη της νέας γενιάς και την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Έχει ενσωματώσει στη στρατηγική του τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συμβάλλει στην εφαρμογή και διάχυση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου.

Οι 17 στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης συνδέονται στενά με τους στόχους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την επόμενη 10ετία, με προτεραιότητα στους εξής:

Στόχος 7 Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια
Στόχος 9 Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
Στόχος 13 Δράση για το Κλίμα
Στόχος 12 Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
Στόχος 14 Ζωή στο Νερό
Στόχος 3 Καλή Υγεία και Ευημερία
Στόχος 8 Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
Στόχος 4 Ποιοτική Εκπαίδευση
Στόχος 17 Συνεργασία για τους Στόχους

Share

Also available in: en

Start typing and press Enter to search

Share