ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το CSR HELLAS είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος επιχειρηματικός σύνδεσμος στην Ελλάδα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα.
Ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία 13 επιχειρήσεων και 3 επιχειρηματικών φορέων και σήμερα αριθμεί 134 μέλη από όλους τους κλάδους της οικονομίας.
Όραμά του είναι η βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας συνολικά, μέσω της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Αποστολή του είναι η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Η Στρατηγική του αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει τη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη κερδοφορία των επιχειρήσεων με τη δεοντολογική συμπεριφορά και τους ευρύτερους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία των κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό:
Υποστηρίζει τα μέλη του παρέχοντας ενημέρωση, τεχνογνωσία και εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους και την ανάπτυξη της στρατηγικής τους με απώτερο σκοπό τη σύμπραξη και τη δημιουργία αξίας για όλους.
Έχει ως στρατηγική του επιλογή τη δημιουργία και διατήρηση συνεργασιών που ενισχύουν το έργο του σε όλα τα επίπεδα. Για το σκοπό συνεργάζεται με επιχειρηματικούς (ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ, κ.ά.), κρατικούς και ακαδημαϊκούς φορείς καθώς και με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν τις αρχές και αξίες της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από τη συμμετοχή του σε προγράμματα, την υλοποίηση διαγωνισμών που προβάλλουν την αριστεία, την παραγωγή ειδικών εκδόσεων και τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Πρωτοστατεί στις προσπάθειες για εκπόνηση και υιοθέτηση και στην Ελλάδα, μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εκκινώντας το σχετικό διάλογο και συμμετέχοντας ενεργά στις αναλαμβανόμενες από την Πολιτεία δράσεις με στόχο να προσδιορισθούν οι άξονες δράσης της εθνικής πολιτικής στα σχετικά θέματα αλλά και να δημιουργηθούν οι συνθήκες και το πλαίσιο συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην επιδίωξη της βέλτιστης απόδοσης των παραγόμενων αποτελεσμάτων σε όλα τα επίπεδα.
Συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις και πρωτοβουλίες για την ΕΚΕ, αντλώντας πολύτιμη γνώση και πληροφόρηση, αλλά και εκπροσωπώντας τα μέλη του σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Αποτελεί εθνικό εταίρο του CSR Europe – του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την ΕΚΕ, που έχει αναπτύξει δίκτυο περισσότερων από 40 εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR Europe, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις-μέλη του, το δίκτυο των εθνικών του εταίρων αλλά και με άλλα Δίκτυα ΕΚΕ από άλλες περιοχές ανά τον κόσμο, επιδιώκουν την προώθηση και ανάδειξη της συμβολής της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στην προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και την επίτευξη αειφορίας.
Συντονίζει το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact Network Hellas), που ιδρύθηκε το 2008 με πρωτοβουλία του. To UN Global Compact αποτελεί τη μεγαλύτερη εθελοντική επιχειρηματική πρωτοβουλία με παρουσία σε 160 χώρες του κόσμου.
Εκπροσωπεί στην Ελλάδα, από το 2009, το Διεθνές Δίκτυο Φορέων ΕΚΕ – CSR 360, το οποίο έχει παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ακαδημίας 61, Αθήνα 106 79  | Τ +30 210 33 87422  | F +30 210 33 87424 |[break]www.csrhellas.org | info@csrhellas.org

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα φορέα ο οποίος, ενταγμένος στον ΣΕΒ, λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ, που εκπροσωπούν κυρίως τη μεταποίηση και στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση του αριθμού των μελών του.  Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ:

στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και γενικότερα της κοινωνίας.  Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο προωθεί δράσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών του και της κοινωνίας γενικότερα, δράσεις συνεργασίας και ενέργειες προβολής της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Συμβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση ενεργούς συμμετοχής στον φορέα και την προσυπογραφή ενός κοινού Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που θα πρέπει να εφαρμόζουν μέσα από συνεχή βελτίωση και προσαρμογή.  Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), του παγκόσμιου εκφραστή των επιχειρήσεων και των θέσεών τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία έχει πρόσβαση στην τεχνογνωσία, στην εμπειρία, στις καλές πρακτικές και στα εργαλεία που το WBCSD έχει να προσφέρει.

Κύριοι στόχοι του Συμβουλίου είναι:

  • η προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία γενικότερα
  • η ανάπτυξη / καλλιέργεια πλαισίου δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης σε κλίμα διαφάνειας και με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή
  • η έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών
  • η προώθηση εποικοδομητικών προτάσεων και θέσεων του επιχειρηματικού κόσμου
  • η ανάδειξη του θετικού ρόλου που μπορεί να αναλάβει ο επιχειρηματικός κόσμος προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και
  • η προβολή της βούλησης των επιχειρήσεων για διάλογο και συνεργασία με την κοινωνία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα  | Τ: (+30) 211 5006 116 | F: (+30) 210 210 3222 929| www.sevbcsd.org.gr | info@sevbcsd.org.gr

Share

Also available in: en

Start typing and press Enter to search

Share