ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, λόγω της παγκοσμιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης της αστικοποίησης, της τεχνολογικής επανάστασης, καθώς και του έντονου ανταγωνισμού για πρώτες ύλες και φυσικούς πόρους, αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ιδιαίτερα στην χώρα μας, υπό τις συνθήκες κρίσης τις οποίες βιώνουν επιχειρήσεις και κοινωνία, η ανάγκη για ανάπτυξη και καινοτομία καθίσταται επιτακτική.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

H συνήθης χρήση του όρου «ανάπτυξη» είναι όμως ελλιπής, καθότι συνήθως αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη, χωρίς να διασφαλίζει την ανάπτυξη που θα μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, καλύπτοντας τις σημερινές μας ανάγκες αλλά χωρίς να υπονομεύεται και η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους. Αυτό είναι το κριτήριο της βιωσιμότητας, όπως καταγράφηκε το 1987, στο Brundtland Report.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ, ακολουθούμενη από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας.

Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Στο πλαίσιο αυτό, το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνδιοργανώνουν στις 2 Μαρτίου 2017,Συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι Στόχοι για ένα κοινό καλύτερο μέλλον», μέσω του οποίου οι δύο φορείς επιδιώκουν:

  • Την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους SDGs,
  • την παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες εταιρείες ή ενδιαφερόμενα μέρη τους κατά την υιοθέτηση των SDGs στις επιχειρηματικές στρατηγικές τους,
  • την ανάδειξη αφενός μεν της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την επίτευξη των SDGs αφετέρου δε του κομβικού ρόλου των επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών φορέων τους στην προσπάθεια αυτή.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι Δωρεάν 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αποτελεί μια παγκόσμια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για την Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία, προκειμένου η έξοδος από την κρίση και η πολυπόθητη ανάπτυξη να μην είναι αυτοσκοπός ανεξαρτήτως επιπτώσεων, αλλά να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς περιορισμούς και προκλήσεις.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το Συνέδριο θα συγκεντρώσει εκπροσώπους από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, των φορέων χάραξης πολιτικής, Μ.Κ.Ο. και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, για να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, καθώς και πρακτικές λύσεις για την επίτευξη των Στόχων, σε εταιρικό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στο Συνέδριο, θα παρουσιαστούν τρεις θεματικές ενότητες:

  1. Η “Ατζέντα 2030” ως Οδικός Χάρτης, όπου εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από τον ΟΗΕ και την ΕΕ θα θέσουν το πλαίσιο, ενώ εκπρόσωποι από το Global Compact, το CSR Europe και το WBCSD θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες τους που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εντάξουν τους SDGs στην επιχειρηματική τους στρατηγική και στις δράσεις τους.
  2. Η “Ατζέντα 2030” ως Επιχειρηματική Προοπτική, όπου Διευθύνοντες Σύμβουλοι επιχειρήσεων, θα μοιραστούν την εμπειρία τους, μέσω παρουσίασης παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με στόχο την αποτελεσματική συμβολή και ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις που καλύπτονται μέσω των SDGs.
  3. Η “Ατζέντα 2030” και η Δύναμη της Συνεργασίας, όπου εκπρόσωποι διαφόρων ενδιαφερομένων μερών με εμπειρία συμμετοχής σε συνεργατικές πρωτοβουλίες θα αναφερθούν με πρακτικά παραδείγματα για τα οφέλη και τον αντίκτυπο αυτής της προσέγγισης.
Share

Also available in: en

Start typing and press Enter to search

Share